Správy

Home/Aktuality v obci/Prvá arbitrážna k. s. – súťažný proces – odpredaj majetku

Prvá arbitrážna k. s. – súťažný proces – odpredaj majetku

Oznam na zverejenenie

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.207. súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácií“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako „Družstvo“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve Družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku, a to za nasledovných podmienok: viď. v priloženej prílohe.

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu