Správy

Home/Aktuality v obci/Dodatočné povolenie vodnej stavby „Výstavba vodovodu ul. Za Hradišťom“

Dodatočné povolenie vodnej stavby „Výstavba vodovodu ul. Za Hradišťom“

vodovodný kohútik na web

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa príslušných zákonov vydáva pre stavebníka: Obec Nezbudská Lúčka, IČO: 00648256, so sídlom Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka dodatočné povolenie vodnej stavby „Výstavba vodovodu ul. Za Hradišťom“ zrealizovanej na pozemkoch parc. č. KN-C 5092/1, 5351/12, 5351/6 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Dodatočné povolenie vodnej stavby 15.8.2017

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu