Správy

Home/Aktuality v obci/Rozhodnutie o umiestnení stavby – „Elektrická prípojka NN“ k vodojemu

Rozhodnutie o umiestnení stavby – „Elektrická prípojka NN“ k vodojemu

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v z.n.p. a zákona č. 416/2001 Z. z. posúdil predložený návrh navrhovateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  a vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby „Elektrická prípojka NN“ k vodojemu na pozemkoch parc. č. 5213/2, 5206/10, 5371/1, 5213/1, 5212 C KN v k.u. Nezbudská Lúčka.

Viac v prílohe: Rozhodnutie – SEVAK – NN prípojka

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu