Správy

Home/Aktuality v obci/Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – odbor starostlivosti o životné prostredie

ČOV na web

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vydáva pre žiadateľa: Peter Ondráš POVOLENIE na osobitné užívanie vôd a STAVEBNÉ POVOLENIE vo veci  vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd“ – ako dočasnej stavby do doby kolaudácie. Viac v priloženom dokumente pdf.

Rozhodnutie – Peter Ondráš

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu