Správy

Home/Aktuality v obci/Rozhodnutie – povolenie na užívanie vôd a uskutočnenie vodnej stavby

Rozhodnutie – povolenie na užívanie vôd a uskutočnenie vodnej stavby

studňa na web

Obec Nezbudská Lúčka, starostka obce, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vydáva stavebníkovi:
Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

na stavbu: „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť novostavby rodinného domu.

  1. povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods.1 písm. b) a v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia :

  • Množstvo odoberanej vody Q ročné = 211,7 m3 (m3.rok-1)
  • Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa vydáva na dobu 10 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.
  1. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie stavby: „Novostavba rodinného domu, Nezbudská Lúčka, CKN č. 5155/33“ objekt „Vŕtaná studňa“

Príloha: Rozhodnutie – Povolenie vodnej stavby a užívania vôd

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu