Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky + výročná správa

Audit za rok 2015
Správa nezávislého audítora – ÚZ + VS r. 2015
Audit za rok 2016
Správa nezávislého audítora – ÚZ + VS r. 2016
Audit za rok 2017
Správa nezávislého audítora – ÚZ + VS r. 2017
Audit za rok 2018
Správa nezávislého audítora – ÚZ + VS r. 2018
Audit za rok 2019
Správa nezávislého audítora – ÚZ + VS r. 2019