KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NEZBUDSKÁ LÚČKA

Pri OZ v Nezbudskej Lúčke sú zriadené tieto komisie:

 1. KOMISIA: Finančná a majetková
  Predseda: Samcová Eva
  Člen: Zelníková Jana
 2. KOMISIA: Kultúrno – športová
  Predseda: Niník Patrik
  Člen: Niník Peter
 3. Stavebného poriadku a výstavby
  Predseda: Loderér Peter
  Člen: Loderér Vladislav
 4. Verejného poriadku
  Predseda: Horecký Branislav
  Člen: Dudus Radovan
  Člen: Niník Peter
 5. Verejného záujmu
  Predseda: Ďurčová Emília
  Člen: Horecký Branislav
  Člen: Loderér Peter
ZÁSADY pre činnosť komisií zriadených na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke dňa 15.12.2014 schválených uznesením č.38/2014

1. Komisie boli zriadené v zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

2. Komisie sú zložené z poslancov OZ a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom.

3. Zloženie a úlohy komisie vymedzuje OZ podľa miestnych podmienok a potrieb.

Komisie najmä:

A) v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracúvajú:

 • stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie OZ,
 • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
 • stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ,
 • stanovisko komisie sa zisťuje hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

B) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 • vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie OZ,
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia.

C) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení OZ,
 • dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
 • kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, s rozpočtovými prostriedkami obce, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
 • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v obci
 • majú právo pozývať na svoje zasadnutia starostu a zamestnancov obce a vyžadovať od nich vysvetlenia, správy a potrebné podklady

4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu samosprávy.

Hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke
Základné ustanovenia

Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. Zriadenie a názov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo svojim, uznesením spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva. Uznesenie o zriadení komisie sa nevykoná v prípade ak zvolený predseda komisie odmietne vykonávať funkciu predsedu komisie. O spôsobe výkonu uznesenia, jeho zmene resp. prijatí nového uznesenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadaní. Komisia pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva, z odborníkov v príslušnej oblasti činnosti z radov občanov, špecialistov. Nie je podmienka aby člen komisie bol občanom obce Nezbudská Lúčka. Člena komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie. Členstvo v komisii je dobrovoľné. Členstvo zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie alebo starostu obce, automaticky úmrtím člena. Komisia má minimálne dvoch členov, pričom poslanci OZ môžu byť členmi viacerých komisií. Komisie pri plnení úloh navzájom medzi sebou spolupracujú. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo len z radov poslancov. Vnútorná štruktúra komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie.

Postavenie a činnosť komisie

Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rokuje a vyjadruje sa k otázkam predkladaných predsedom komisie k oblasti činnosti, na ktorú je zriadená a ktorú vykonáva ako stála komisia obecného zastupiteľstva. Komisia je oprávnená predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva vlastné iniciatívne návrhy a stanoviská. Komisia sa schádza podľa potreby, spravidla 1x za tri mesiace. Nie je povinnosťou komisie mať osobitný plán práce. Jej zasadnutia zvoláva predseda komisie podľa potreby. Na svoje rokovanie si komisia môže prizvať odborného zamestnanca obecného úradu, ktorý predmetnú činnosť zabezpečuje profesionálne. Rokovanie komisie je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odporúčania, návrhy a úlohy sú prijaté ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pre členov komisie sú vlastné rozhodnutie záväzné. Členovia komisie sú povinní navzájom spolupracovať. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý spíše poverený zapisovateľ alebo predseda komisie. Záznam slúži ako podklad pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce. Komisia je povinná overiť sťažnosť resp. petíciu občanov podľa jej obsahu a vecnej príslušnosti k predmetu činnosti komisie. Túto povinnosť vykonáva na základe písomného poverenia starostu obce. Komisia najneskôr do 30.11. bežného roka predkladá starostovi obce informáciu o svojej činnosti a aktivitách v priebehu celého roka.

Tieto zásady schválilo OZ na zasadnutí konanom dňa 15.12.2014 uznesením 38/2014.

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 15.12.2014.