Komisia finančná a majetková

Predseda: Samcová Eva
Člen: Zelníková Jana

Úlohy
 1. Nahliada do účtovných dokladov obce a finančných materiálov súvisiacich s evidenciou všetkých príjmov a výdajov obce v súvislosti:
  1. s vypracovaním stanoviska k rozpočtu obce,
  2. s vypracovaním stanoviska k záverečnému účtu obce,
  3. s kontrolou čerpania rozpočtu obce,
  4. hodnotí rozpočtové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia a nakladania majetkom obce
 2. Vykonáva a koordinuje kontrolnú činnosť vo veci evidencie a platenia daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 3. Posudzuje dodržiavanie VZN obce a vnútorných predpisov v oblasti financovania a majetku obce, hodnotí ich aktuálnosť, spolupracuje pri ich novelizácii.
 4. Podieľa sa na šetrení sťažností občanov obce v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom obce a financiami.
 5. Prejednáva žiadosti o poskytnutie úľav na atraktivite a nájomnom za prenájom nebytových priestorov v zmysle platného VZN a prejednáva žiadosti o odpustenie penále za omeškanie úhrady nájomného za nebytové a bytové priestory vo vlastníctve mesta v zmysle §13, bodu 13. Zásad hospodárenia a mesta.
Zasadnutia komisie v zmysle rokovacieho poriadku komisie sú neverejné. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.