Komisia stavebného poriadku a výstavby

Predseda: Loderér Peter
Člen: Loderér Vladislav
Člen: Niník Peter

Úlohy
stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva Nezbudská Lúčka

Poslanie a činnosť stavebnej komisie Stavebná komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy, podnikania, cestovného ruchu. Zameriava svoju činnosť hlavne na dodržiavanie stavebného zákona pre realizácie nových stavieb , drobných stavieb , rekonštrukcii a na celkový rozvoj a vzhľad obce. V oblasti rozvoja obce zameriava svoju činnosť na výhľadové rozvojové projekty a navrhuje ich financovanie.

1. Postavenie a úlohy komisie
Komisia na úseku, pre ktorý bola zriadená najmä:

 1. vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom, ako aj k návrhom koncepčných zámerom z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov obce,
 2. vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce,
 3. podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania nariadení obce a vybavovania pripomienok, sťažností a petícií obyvateľov obce.

2. Náplň činností komisie
Komisia sa najmä:

 1. vyjadruje k návrhu územného plánu obce, k návrhom miestnych koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 2. podieľa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce z hľadiska svojej pôsobnosti,
 3. vyjadruje k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v obci,
 4. vyjadruje k žiadosti o povolenie informačných, reklamných propagačných zariadení na území obce,
 5. posudzuje žiadosti fyzických a právnických osôb pri vydávaní záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a k výstavbe rodinných domov a iných stavieb na území obce a spracováva návrhy na vydávanie predmetných stanovísk,
 6. vyjadruje k návrhom na prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, k nájmom majetku obce a k zvereniu hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy,
 7. zaujíma stanoviská k návrhom dohôd a zmlúv, predmetom ktorých je nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a hnuteľného a nehnuteľného majetku zvereného do správy,
 8. vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov, k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území obce,
 9. zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce.

V rámci poradnej funkcie posudzuje z hľadiska vecnej príslušnosti:

 • – návrhy všeobecne záväzných nariadení obce,
 • – návrhy dodatkov štatútu obce,
 • – návrhy dodatkov rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva,
 • – návrhy iniciatívnych dokumentov.

V rámci iniciatívnej funkcie môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné podnety a návrhy z oblasti svojej pôsobnosti.

Členstvo v komisii
 1. Členstvo v komisii je dobrovoľné, predsedu komisie deleguje starosta obce.
 2. Členstvo v komisii zaniká:
  1. vzdaním sa členstva
  2. odvolaním obecným zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie
  3. úmrtím
 3. Predseda komisie navrhne odvolanie člena komisie z komisie ak sa člen komisie nezúčastní tri krát po sebe zasadnutia komisie, alebo v kalendárnom roku sa zúčastní menej ako polovice zasadnutí, po prerokovaní v komisii.
 4. Komisia rozhoduje hlasovaním formou uznesenia. Uznesenie je platné, ak je za nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.
Pôsobnosť komisie
 1. Oboznamuje sa s legislatívou vzťahujúcou sa na územné plánovanie, stavebný poriadok, výstavbu, dopravu, podnikanie, cestovný ruch, najmä:
  • – so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • – so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace zákony a vyhlášky
  • – so zákonom NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
  • – so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 2. Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce a vnútorných predpisov na úseku územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy, podnikania, cestovného ruchu, najmä: – VZN Obce Nezbudská Lúčka.

V rámci iniciatívnej funkcie môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné podnety a návrhy z oblasti svojej pôsobnosti.