Komisia verejného poriadku Obecného zastupiteľstva Nezbudská Lúčka

Predseda: Horecký Branislav
Člen: Dudus Radovan
Člen: Niník Peter

Úlohy

1. Postavenie a úlohy komisie

 1. zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku
  • – na verejných priestranstvách,
  • – vo verejných miestnostiach,
  • – na športových a kultúrnych podujatiach,
  • – na výstavách a obecných slávnostiach,
  • – v miestach sústredeného cestovného ruchu,
  • – pri ochrane štátnych a obecných symbolov,
 2. podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu verejného poriadku,
 3. podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty verejného poriadku,
 4. pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením policajného zboru Slovenskej republiky.

2. Náplň činností komisie
Komisia sa najmä:

 1. podieľa na preventívnej a kontrolnej činnosti na úseku verejného poriadku,
 2. podieľa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce z hľadiska svojej pôsobnosti,
 3. v kontrolnej činnosti orientuje na kontrolu všeobecne záväzných nariadení obce a štatútu obce o zdravom životnom prostredí – kontroluje čistotu obce, nepovolené skládky domového odpadu, ochranu zelene a pod.
 4. vyjadruje sa k dodržiavaniu verejného poriadku v reštauračných zariadeniach, hlavne k ich prevádzkovému času,
 5. zaoberá problematikou gamblerstva a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových drog, najmä mladistvými osobami,
 6. podieľa na riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 7. zaoberá podnetmi na ochranu majetku obce a občanov a na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.

V rámci poradnej funkcie posudzuje z hľadiska vecnej príslušnosti:

 • – návrhy všeobecne záväzných nariadení obce,
 • – návrhy dodatkov štatútu obce,
 • – návrhy dodatkov rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva,
 • – návrhy iniciatívnych dokumentov.
 • – návrhy všeobecne záväzných nariadení obce,

V rámci iniciatívnej funkcie môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné podnety a návrhy z oblasti svojej pôsobnosti.

Úlohy komisie verejného poriadku boli schválené uznesením č.38/2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Nezbudská Lúčka dňa 15.12.2014.

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

V rámci poradnej funkcie posudzuje z hľadiska vecnej príslušnosti:

 • – kontroluje stav verejného poriadku v obci a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie
 • – rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo – právnych veciach,
 • – vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania,
 • – navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov mestskej časti,
 • – podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, podnikateľov a zariadení v obci z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia,
 • – posudzuje a spracováva koncepciu ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok na území obce a sleduje jej realizáciu,
 • – zameriava sa na kontrolu činnosti a.s. OLO,
 • – vykonáva kontrolu čistoty a poriadku v obci, upozorňuje na zistené nedostatky občanov, zariadenia obchodov a služieb, reštaurácií a pohostinstiev, školy a školské zariadenia, záhradkárske osady a ďalšie organizácie pôsobiace na území obce,
 • – prešetruje sťažnosti a podania v rámci spolunažívania občanov a susedských vzťahov a prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia zmieru,
 • – predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a plní ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a výchovného vplyvu na mládež a občanov obce.