ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE NEZBUDSKÁ LÚČKA

Mgr. Jana Zelníková

Kontakt:
e-mail: nezbudskalucka130@gmail.com

Starostu obce počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Určené kompetencie:
 • spolupracovať so starostom na príprave rokovaní obecného zastupiteľstva
 • vykonávať operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce

Počas dlhodobej neprítomnosti starostu ako práceneschopnosť alebo dovolenka, starosta písomne určí rozsah kompetencií a výšku odmeny.

V súlade s § 13b ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca starostu obce zabezpečuje tieto činnosti:
 1. Zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcií v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie zamestnancov).
 2. Zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.
 3. Zodpovedá za oblasť školstva, kultúry, sociálnej a zdravotnej oblasti. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s organizáciami, združeniami a spolkami, ktoré v obci pôsobia (školy, rodičovské združenie, folklórne skupiny, ZPOZ, kluby dôchodcov, SZZP, SČK, lekári, lekáreň a pod.)
 4. Podieľa sa spolu so starostom, poslancami a pracovníkmi obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci.
 5. Koordinuje prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci.
 6. Zúčastňuje sa kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich v obci.
 7. Riadi chod úradu a kontroluje plnenie úloh jednotlivých oddelení a referátov.
 8. Je zodpovedná za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a ďalších orgánov obce.
 9. Zodpovedá za vypracúvanie všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc, pokynov, poriadkov a iných právnych noriem v pôsobnosti obce.
 10. Prostredníctvom obecného televízneho vysielania a miestneho rozhlasu informuje občanov o plnení úloh obecného úradu a orgánov obce.
 11. Spolupracuje pri vypracovávaní zápisníc a uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 12. Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk /po odsúhlasení starostom/ a stará sa o ich údržbu.
 13. Organizuje odbornú prípravu, informovanie o nových právnych predpisoch, školeni zamestnancov obce a vykonáva s nimi pravidelné pracovné porady.
 14. Zodpovedá za prípravu a organizovanie verejných a verejnoprospešných aktivít organizovaný obcou.
 15. Zúčastňuje sa rokovaní k otázkam obecného charakteru u orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a ďalších organizácií.
 16. Spolupracuje s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami, politickými stranami a hnutiami pôsobiacimi v obci.
 17. Pripravuje podklady na rôzne odborné a spoločenské stretnutia v obci.
 18. Zúčastňuje sa na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov z fondov vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre obce.
 19. Rieši prípadné kompetenčné otázky pri vybavovaní poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií /zákon o informáciách/.