Správy

Home/Aktuality v obci/Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania

žilinský kraj na zverejnenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje, že vo veci stavby cyklodopravná trasa: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 začal správne konanie  vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 15.10.2018.

Správa je dostupná na stránke: http://www.enviroportal.sk/slc/eia/detail/-zilina-vrutky-martin-usek-strecno-lipovec-vrutky-martin-mimo-cestneho alebo na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín.

Žilinský samosprávny kraj zároveň pozýva obyvateľov na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti cyklodopravná trasa: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2018 (utorok) o 13:00 hod. v Klubovni Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina. 

Zaslanie správy o hodnotení a začatie správneho konania

Pozvánka na verejné prerokovanie správa o hodnotení

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu