Správy

Home/Aktuality v obci/Stavebné konanie o nepovolenej stavbe Antošová – prerušenie, odkázanie na súd

Stavebné konanie o nepovolenej stavbe Antošová – prerušenie, odkázanie na súd

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §§ 88a/, 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vedie správne konanie,  stavebné konanie o nepovolenej stavbe, na základe podanej žiadosti stavebníka Daniela Antošová, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka č. 147 (ďalej len stavebník), na stavbu „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ na pozemkoch parc. č. 3901/6, 3901/3, 3919/1, 5350, 3895/1   C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka.

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad, podľa §  137 ods. 2/  stavebného zákona odkazuje

Ľuboslava Soliša, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka 145,

na súd a stavebné konanie

p r e r u š u j e. 

Pokiaľ nebude v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia stavebnému úradu predložený dôkaz, že na súde bol podaný návrh na ochranu vlastníckych práv v zmysle §§ 135b, 135c zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,  stavebný úrad  v súlade s ustanovením  § 137 ods. 3  stavebného zákona bude pokračovať v konaní, urobí  si úsudok o námietkach sám a o veci rozhodne.

Celé znenie rozhodnutia nájdete TU: Rozhodnutie ANTOŠOVÁ, SOLIŠ – ODKÁZANIE NA SÚD

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu