Správy

Home/Aktuality v obci/Stavebné povolenie – Dikoš, Dikošová

Stavebné povolenie – Dikoš, Dikošová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a vydal rozhodnutie: Stavebné povolenie – Dikoš Dikošová

stavba : Rekreačná chata
stavebník : Jozef Dikoš a Andrea Dikošová
pozemok : parc. č. 5086/273, 5086/274 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu