Správy

Home/Aktuality v obci/Stavebné povolenie – Stavebník: Mihálik, Miháliková Muchová

Stavebné povolenie – Stavebník: Mihálik, Miháliková Muchová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,   prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie  v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

rozhodnutie,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

          „Izolovaný rodinný dom 1 b.j,  prípojky inžinierskych sietí, žumpa,“                            

 ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. č.  5059/38, 5092/233, 5092/29, 5092/28, 5086/42 C KN  kat. územie Nezbudská Lúčka.

 

 

Bližšie informácie v prílohe:

ZSP – RD MIHÁLIK R. – OBEC N. LÚČKA – verejná vyhláška

Situácia: Situácia k SP Mihálik, Miháliková Muchová

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu