Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o nariadení ústneho pojednávania

Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o nariadení ústneho pojednávania

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením “ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe 

„Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“

Stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudská lúčka č. 147

Súčasne stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie dňa 06.08.2020 o 10:00 hod.  so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: VV – Antošová – pokračovanie stavebného konania č

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu