Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Oznam na zverejenenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predkladá verejnosti oznámenie o strategickom dokumente

„Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 2

Celé znenie oznámenia aj s odkazom na predmetný dokument nájdete TU: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené,Okresnému úradu Žilina na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
tel. : (041) 733 5696

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom
úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa 30.07.2021

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu