Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Oznam na zverejenenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v zmysle príslušných zákonov na základe žiadosti o schválenie dokumentu „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina“ ktorý zaslala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica pod č. 6100/2021 zo dňa 20.04.2021

oznamuje začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina“

Celé znenie oznámenia aj s odkazom na predmetný dokument nájdete TU:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu