Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 písm. e) stavebného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ďalej len „správny poriadok,“

z a s t a v u j e   k o n a n i e

vo veci : stavebné konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby
stavba : „Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete“
stavebník : Ing. Rastislav Mikula, 038 61 Vrútky, Francúzskych partizánov 70
pozemok : – líniová stavba (na pozemkoch parc. č. 5203/4, 5203/5, 5203/8, 5359/13, 5206/6, 5206/7, 5206/4, 5359/15, 3918/3, 3918/1, 3919/1, 3907/1, 3903, 3904/1,2) C KN kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Rozhodnutia nájdete tu: ROZH. ZASTAVENIE ZM.ST. MIKULA PRELOŽKA VN linky 206 – OBEC N. LÚČKA

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu