Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

Dom na web

Mesto Ružomberok zastúpené MUDr. Igorom Čomborom, PhD. – primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 a § 119 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov  posúdil predložený návrh podľa § 35, 36, 37 ,38 stavebného zákona a na tomto základe v súlade s vyjadreniami účastníkov konania a dotknutých orgánov vydáva podľa § 39a, a § 39 stavebného zákona ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“ 

Navrhovateľ: Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 

Viac informácií a celé znenie územného rozhodnutia v prílohách:

ŽSR VV_-_UR_-_situacia_2_-_Impementacia_GSM-R_do_siete_ZSR__usek_Varin_-_Kosice

ŽSR – Implementácia GMS Varín-Košice

 

 

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu