Správy

Home/Aktuality v obci/Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

výberové konaie

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nezbudská Lúčka

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
  a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max. 4 strany).
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predpokladaný nástup do zamestnania k 01.12.2021.

Dátum a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 29.09.2021 na adresu:
Obecný úrad Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka.
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky)
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

Ďalšie informácie
Adresa: Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
Kontakty: 0911 491 548, 0911 925 692
Mail: obec@nezbudskalucka.sk
Web: www.nezbudskalucka.sk

V Nezbudskej Lúčke, dna 06.09.2021

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, starostka obce

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu