Správy

Home/Aktuality v obci/Vyhlásenie Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Vyhlásenie Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

pamiatkový úrad - upravená veľkosť

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 9 ods 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v z.n.p. začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku. 

Verejná vyhláška – Pamiatkový úrad SR

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu