Správy

Home/Aktuality v obci/Vyhlásenie VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Vyhlásenie VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Voľba HK obce - web

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 40/2018 zo dňa 29.10.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)

„Voľbu hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“,

ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke na zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí zaslať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra, t. j. do 26.11.2018 na adresu: Obec Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, alebo odovzdať osobne na obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke počas  úradných hodín v zalepenej obálke s označením:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NEZBUDSKÁ LÚČKA – NEOTVÁRAŤ“.

Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie, v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. určilo obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi obce Nezbudská Lúčka pracovný úväzok 0,13 hod., t. j. 4,87 hodín týždenne.

Prihláška musí obsahovať:

  • Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci bezúhonnosť uchádzača
  • Fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • Čestné vyhlásenie o súčasnom zamestnaní, podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti alebo členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
  • Profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na obecnom zastupiteľstve

Kandidát musí spĺňať podmienky, ktoré ustanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb.:

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Kvalifikačnými predpokladmi na funkciu hlavného kontrolóra sú:

  • Prax v samospráve najmenej 3 roky
  • Znalosť základných noriem samosprávy a podvojného účtovníctva
  • Užívateľské ovládania počítača

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu