Správy

Home/Aktuality v obci/Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri MŠ

Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri MŠ

Oznam na zverejenenie

Obec Nezbudská Lúčka
Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

 V zmysle §25 ods. 12 písm. b) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 7.9.2020 vzdala členstva v Rade školy pri Materskej škole, Nezbudská Lúčka 2, v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Nezbudská Lúčka, p. Dudášová Katarína, zástupca pedagogických zamestnancov.

Štatút Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka zo dňa 14.11.2016 v zmysle Dodatku č. 1 k Štatútu Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka zo dňa 27.11.2019 určuje zloženie RŠ nasledovne: 1 zástupca pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 1 zástupca rodičov, 2 zástupcovia delegovaní zriaďovateľom.

Preto Obec Nezbudská Lúčka v zmysle §25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z., §1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. a v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Štatútu Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka vyhlasuje:

V Ý Z V U 

na doplňujúce voľby členov do Rady školy pri Materskej škole,
Nezbudská Lúčka 2,

za pedagogických zamestnancov.

Týmto žiadam riaditeľku Materskej školy, Nezbudská Lúčka 2, o zabezpečenie voľby členov rady školy v tomto zložení a počte:

jeden zástupca pedagogických zamestnancov,

Zoznam zvolených členov rady školy zašle riaditeľka materskej školy s uvedením nasledovných údajov:

meno, priezvisko, titul, zvolený za nepedagogických zamestnancov školy, kontaktná adresa, číslo telefónu, príp. e-mailová adresa zvoleného kandidáta, v termíne do 16.09.2020 na Obecný úrad Nezbudská Lúčka.

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 07.09.2020

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu